Αρχική Ελλαδα Προϊστορικός χαυλιόδοντας εντοπίστηκε στο ορυχείο Αμυνταίου της ΔEH